Vi leter etter forvert til tispe og hannhund høsten 2022.

Vi ønsker fra tid til annen forvert til en eller flere av våre valper. Som forvert vil du få tett oppfølging fra oss og ha et nært samarbeid. Du bør derfor ikke bo lenger unna enn at du synes det er greit å reise frem og tilbake iblant. Jeg foretrekker også forverter som har interesse for en form for hundesport eller utstilling/ aktivitet med hunden. Å være forvert er en avtale over tid som man må sette seg godt inn i! kan dette være noe for deg, så ta gjerne kontakt

Generelt om fôrvertavtaler

En fôrvertavtale innebærer at fôrverten overtar hunden uten betaling, mens oppdretteren forbeholder seg eien- domsretten inntil hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer- eventuelt nådd en avtalt alder. Når betingel- sene er oppfylt overføres eiendomsretten til fôrverten og avtalen opphører. Dersom valpekjøper betaler hele eller deler av kjøpesummen er det ikke å regne som en fôrvertsavtale men som et sameie, og vanlig kjøpeavtale benyt- tes.

Hensikten med fôrvertavtaler kan være mange. Det vanligste er at avtalene gjør det mulig for oppdrettere å holde flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig, mens fôrverten får holde hund uten de økonomiske utleggene et kjøp ofte medfører.

Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bindende kontrakt. Istedenfor å betale en kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger og prøver, og å gi fra seg hunden under valpingen og i tiden etterpå. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsrett til hunden når avtalen er avsluttet.

Fôrvertavtaler har dessverre i mange tilfeller ledet til vanskeligheter. Grunnene er mange, men det kan særlig fremheves at det som oftest gjelder et langvarig avtaleforhold, og det kan lett oppstå gnisninger mellom partene i forbindelse med at hunden skal stilles ut eller pares.

Fôrverten kan lett la seg blinde av den øyeblikkelige fordel ved å slippe å betale ordinær kjøpesum for en valp, og ikke i tilstrekkelig grad ser konsekvensene av de plikter man til gjengjeld tar på seg. Oppdretteren på sin side kan ha lett for å overvurderer verdien av at de frafaller kravet på kontant kjøpesum, og kan stille urimelige krav overfor fôrverten.

På bakgrunn av et stort erfaringsgrunnlag vil Norsk Kennel Klub på det sterkeste advare mot åpenbart urimelige bestemmelser. Norsk Kennel Klub vil også sterkt understreke viktigheten av at det inngås skriftlige avtaler. Slike av- taler er juridisk sett kompliserte, og det er viktig at alle vilkår i avtalen presiseres skriftlig, slik at det er minst mulig sjanse for at man i ettertid blir uenig om hva som er avtalt.

I en standardavtale er det ikke mulig å ta med alle aktuelle forhold, og man står fritt til å inngå tilleggsavtaler. Det kan inngås en hvilken som helst avtale, men det advares mot åpenbart urimelige bestemmelser. Det understrekes at betingelsene må være avtalt skriftlig på forhånd. Endringer i ettertid må være skriftlige og akseptert av begge parter.

Norsk Kennel Klub har ikke myndighet til å gripe inn i en kontrakt, og har ikke noe ansvar i forholdet mellom opp- dretter og fôrverten. Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende.